Vastgesteld wijzigingsplan Westelijk buitengebied, Waterweg 36a

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882RC 36
Publicatiedatum
02-02-2018
Einddatum
16-03-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 16 januari 2018 het wijzigingsplan Westelijk Buitengebied, Waterweg 36a vastgesteld.

Beschrijving

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het verwijderen van de aanduiding kleine woning.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.0273.WPBGWaterweg36a-VA01) ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien van 1 februari tot 15 maart 2018 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de periode dat het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan beroep instellen van 2 februari tot 16 maart 2018 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  2. of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Ook kan er rechtstreeks beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Uitgelicht