Ontwerp Actualisatieplan Westelijk Buitengebied (veegplan)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
25-01-2018
Einddatum
08-03-2018
Bekendmaking

Van 25 januari tot 8 maart 2018 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerp Actualisatieplan Westelijk Buitengebied (veegplan).

Beschrijving

Het gaat om het hele buitengebied van Putten, behalve het oostelijk bosgebied, Koudhoorn en Krachtighuizen. Er is geen nieuw bestemmingsplan gemaakt, het plan is alleen op onderdelen gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2014 zijn:
- het wordt mogelijk om een woonbestemming aan te passen. Het bouwvlak mag maximaal 10% vergroot worden;
- het wordt mogelijk om bouwwerken met 10% te vergroten bij een rieten dak of voorzieningen gericht op isolatie van het bouwwerk;
- het wordt mogelijk om bijgebouwen bij kleine woningen te hebben (tot maximaal 80m²). In ruil hiervoor moet wel bebouwing gesloopt worden;
- voor het saunacomplex aan de Tolweg/Poolseweg (Sauna Drôme) gold nog het bestemmingsplan uit 2006. Het complex is nu opgenomen in dit plan. Er is een regeling voor het saunacomplex opgenomen;
- een nieuwe Bed & Breakfast is alleen met een vrijstelling toegestaan in een bijgebouw. Er kan dan getoetst worden of het geen belemmeringen oplevert voor agrarische bedrijven;
- in het plan is opgenomen dat voldaan moet worden aan de Parkeernota;
- voor een nieuwe bestemming wonen met agrarische nevenactiviteiten geldt als extra voorwaarde dat er 1,5 hectare gronden aanwezig moeten zijn;
- voor het ophogen van grond (bijvoorbeeld een aarden wal) met meer dan 1 meter in agrarisch gebied is een vergunning nodig;
- de risicocontour van de hoofdgasleiding is verbreed van 4 meter naar 5 meter;
- de plaatsgebonden risicocontour van Benegas (Zuiderzeestraatweg 1) is opgenomen;
- de lijst “status woningen bij agrarische bedrijven” is aangepast naar de feitelijke situatie. Er is gekeken welke woningen als bedrijfswoning worden gebruikt en welke als plattelandswoning. Waar nodig is dit omgedraaid (er blijft wel minimaal 1 bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf). Daarnaast is gekeken welke inwoonsituaties nog actueel zijn.
- het actuele functieveranderingsbeleid is verwerkt;
- het actuele inwoningsbeleid is verwerkt.

Daarnaast zijn:
- verleende vergunningen verwerkt;
- kleinere verzoeken meegenomen (bijvoorbeeld het iets aanpassen van een bouwvlak);
- onduidelijkheden in de regels tekstueel aangepast.
In de toelichting van het bestemmingsplan staat een overzicht van alle wijzigingen.

Procedure

U kunt het ontwerpplan inzien in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGWVeegplan-ON01. Op www.putten.nl staat een link naar het digitale plan. Binnen de termijn dat het ontwerpplan ter inzage ligt, kunt u zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze over het plan indienen bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 768.

Uitgelicht