Omgevingsvergunning strand Nulde ongenummerd (tegenover nr. 15), 3882RN Putten - vergunning uitgebreid verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aanvraag uitgebreid verleend
Locatie (postcode)
  • 3882RN 15
Publicatiedatum
29-01-2018
Einddatum
12-03-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

het bouwen van een nieuwe horecavoorziening op strand Nulde ongenummerd (tegenover nr. 15). De vergunning richt zich op de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbeschikking op onderdelen aangevuld. De aanvulling betreft een verantwoording van het risico in relatie tot de externe veiligheid.

Procedure

De beschikking ligt vanaf 29 januari 2018 tot 13 maart 2018 ter inzage. U kunt de meest relevante stukken raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0273.OVBGStrboulevard-VA01). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gehele vergunning in te zien op het gemeentehuis. Dit kan elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur gedurende de termijn van terinzagelegging bij het loket Ruimte.

Tegen een besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kunt u binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep aantekenen. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Uitgelicht