Vastgesteld wijzigingsplan Krachtighuizen 2013, Oude Prinsenweg 16 (het Prinsenpark)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3881PJ 16
Publicatiedatum
05-10-2017
Einddatum
16-11-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 19 september 2017 het wijzigingsplan ‘Krachtighuizen 2013, Oude Prinsenweg 16 (het Prinsenpark)’ gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de maximale oppervlakte van de recreatieobjecten.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.0273.WPBGOudePrinsenw16-VA01) ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien van 5 oktober tot 16 november 2017 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak (telefoonnummer (0341) 359 732) buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de periode dat het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan beroep instellen van 6 oktober tot 17 november 2017 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Tevens kan er rechtstreeks beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Uitgelicht