Vastgesteld bestemmingsplan Westelijk Buitengebied, wijzigingsplan Nijkerkerstraat 39

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3882PD 39
Publicatiedatum
06-10-2017
Einddatum
17-11-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten hebben op 12 september 2017 het volgende bestemmingsplan vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan betreft een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ‘Westelijk Buitengebied’ en beoogt de wijziging van een woonbestemming naar een maatschappelijke activiteit.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan betreft een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ‘Westelijk Buitengebied’ en beoogt de wijziging van een woonbestemming naar een maatschappelijke activiteit.

Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBGNijkerkerstr39-VA01. Bovendien is er de mogelijkheid om het plan in te zien op het gemeentehuis op werkdagen tussen 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak is het bestemmingsplan buiten de hiervoor genoemde uren in te zien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via eerder vermeld telefoonnummer.

Belanghebbenden kunnen van 6 oktober 2017 tot 17 november 2017 tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet (tijdig) bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Uitgelicht