Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Putten maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Putten plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Fontanusplein 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor:
  - de lijsten van kandidaten (model H 1);
  - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en;
  - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL12ABNA0446488240 ten name van Putten, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door: Bureau verkiezingen, Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten.

Uitgelicht