Gebiedsvisie Nijkerkerstraat

De gemeenteraad van Putten heeft in de vergadering van 6 juli 2017 de gebiedsvisie Nijkerkerstraat gewijzigd vastgesteld

De visie beschrijft het ruimtelijke en functionele toekomstbeeld van het gebied rondom de Nijkerkerstraat voor de komende tien jaar. Het gaat om het gebied tussen de kruising Stationsstraat/Dorpsstraat en de Henslare. 

Naar aanleiding van inspraakreacties en twee amendementen van de gemeenteraad zijn bij de vaststelling enkele wijzigingen in het ontwerp van de gebiedsvisie doorgevoerd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • naast Bijsterenseweg 8 wordt een locatie voor woningbouw toegevoegd, met daarbij aangetekend dat er één woning toegevoegd mag worden;
  • ten noorden van het kerkgebouw aan de Henslare 2 wordt een fiets/voetpad ingetekend;
  • op de locatie Matchpoint wordt aan de zijde van de Nijkerkerstraat een strook ‘landschappelijke inpassing / versterking gewenst’ opgenomen. 

De gemeente Putten bedankt de bewoners van het gebied voor hun inbreng en bijdrage aan het opstellen van de gebiedsvisie. 

De gebiedsvisie is vanaf 20 juli 2017 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur in te zien op het gemeentehuis. Tevens kan de gebiedsvisie op afspraak (tel. 0341 - 359768) buiten de hiervoor genoemde uren en op de donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. 
De gebiedsvisie is hieronder te downloaden. 

Tegen het besluit tot vaststelling van de gebiedsvisie kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Uitgelicht