Grafonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen en het onderhoud van de graven. Wat dit onderhoud inhoudt/omvat, is terug te vinden in de uitvoeringsregels.

Kosten onderhoud algemeen graf

U hoeft geen onderhoudsrecht te betalen voor een algemeen graf als er geen grafbedekking geplaatst wordt. Als er grafbedekking wordt geplaatst, zal bij de afgifte van de vergunning voor het plaatsen van grafbedekking een afkoopsom onderhoudsrecht in rekening worden gebracht.

Kosten onderhoud particulier graf

Voor het onderhoud van een particulier graf worden jaarlijks kosten in rekening gebracht, hiervoor ontvangt u elk jaar een ‘Aanslag Begraafplaatsrecht’. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van grafbedekking(en).
De onderhoudskosten kunnen worden afgekocht voor onbepaalde tijd door het voldoen van de afkoopsom onderhoudsrecht in één keer. Met onbepaalde tijd bedoelen we de periode dat het graf op naam staat van een rechthebbende.

Ruimen van graven

Wanneer het grafrecht van een particulier graf niet wordt verlengd of wanneer bij een algemeen graf de termijn van dertig jaar is verstreken, kan een graf worden geruimd. De noodzaak tot ruimen is in Putten (nog) niet aanwezig.

Verzoek om te ruimen

Rechthebbenden kunnen een aanvraag indienen om een particulier graf te laten ruimen. De in het graf aanwezige menselijke resten worden verzameld en onderin hetzelfde graf geplaatst. Hiermee kan een graf geschikt worden gemaakt voor nieuwe bijzetting(en). 

Het ruimen van een graf zoals hierboven omschreven geeft op de Oude Algemene Begraafplaats en op de Nieuwe Algemene Begraafplaats  plaats voor maximaal twee bijzettingen en op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof geeft het ruimte voor één bijzetting. 

Een graf mag niet geruimd worden als de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar nog niet verstreken is.

Vervallen van rechten

Het recht op een particulier (kinder)graf kan vervallen als het graf niet tijdig wordt overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende of wanneer het recht niet tijdig wordt verlengd. Daarnaast kan de rechthebbende ook vrijwillig afstand doen. Het graf vervalt dan aan de gemeente. Als er grafbedekking aanwezig is, wordt deze verwijderd.

Contactgegevens

T (0341) 359 673

Uitgelicht