Vastgesteld wijzigingsplan Fietspad Zuiderzeestraatweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882NC
Publicatiedatum
31-08-2017
Einddatum
12-10-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 15 augustus 2017 het wijzigingsplan ‘Fietspad Zuiderzeestraatweg’ gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Het wijzigingsplan is opgesteld om de aanleg van een fietspad langs de Zuiderzeestraatweg mogelijk te maken, tussen het gedeelte station – Vanenburgerallee. Deels wordt ook een voetpad aangelegd. In het wijzigingsplan is tevens de natuurcompensatie geregeld. Bij de vaststelling van het plan is ten opzichte van het ontwerp plan een aantal wijzigingen aangebracht (onder andere een kleine aanpassing van de plangrens en het opnemen van beschermende voorschriften voor de aanwezige bomen).

Procedure

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien van 31 augustus 2017 tot 12 oktober 2017 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. Het wijzigingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO nummer is NL.IMRO.0273.WPBGFietspadZuider-VA01. Een link naar het digitale plan vindt u op onze website www.putten.nl.

Van 1 september 2017 tot 13 oktober 2017 kunnen belanghebbenden tegen het wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, of
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht.

Tevens kan er rechtstreeks beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld tegen de wijzigingen die het college bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Uitgelicht