Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een instrument van de gemeenteraad, bedoeld om haar kaderstellende en controlerende beleidstaak te versterken. De commissie doet dan ook onderzoek naar het gemeentelijk beleid, met name naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

De Rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de:

  • kwaliteit van het lokale bestuur;
  • transparantie van het gemeentelijk handelen;
  • versterking van de publieke verantwoording daarover.

Samenwerking

De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben via een gemeentelijke verordening o.a. de samenstelling en de bevoegdheden van de eigen Rekenkamercommissie vastgesteld. De aangesloten gemeenten hebben een eigen Rekenkamercommissie benoemd. Met de aangesloten gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten wordt echter wel nauw samengewerkt. Naast het feit dat de leden van de Rekenkamercommissie voor alle gemeenten dezelfde zijn, worden gezamenlijke onderzoeken in de vier gemeenten uitgevoerd. Deze gezamenlijke aanpak verhoogt de efficiency en werkt ook kostenbesparend.

Meer informatie over deze rekenkamercommissie vindt u op de website van de gemeente Nunspeet.

>> Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Putten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Griffier, via telefoonnummer 0341 359 703 of stuur een e-mail naar griffie@putten.nl.

Uitgelicht